Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Milí návštěvníci webových stránek www.kubienova.cz a uživatelé služeb a produktů prodávaných prostřednictvím těchto stránek, tyto všeobecné obchodní podmínky obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než objednáte a zakoupíte produkty a služby prostřednictvím webu www.kubienova.cz
Poskytovatelka:
Mgr. Jolana Kubieńová
místem podnikání Brixovy Dvory 194, 384 51 Volary
IČO 10943471
web: www.kubienova.cz
email: info@kubienova.cz
(dále jen „Poskytovatelka“)
I. Obecná ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, v souvislosti se zakoupením a využitím služeb a produktů, mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, které jsou prezentovány na webu www.kubienova.cz (dále také jen „web“ a/nebo „služby Poskytovatelky“).
2. Smlouva / smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb či kupní smlouvy v případě zboží, dále také jen „smlouva“) mezi Poskytovatelkou a jejím zákazníkem vzniká akceptací doručené objednávky, která je Poskytovatelkou zaslána zákazníkovi na jeho emailovou adresu. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, které doplňují uzavíranou smlouvu a jsou pro tento smluvní vztah závazné.
3. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.
4 V případě, uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje a zamýšlí nakoupit produkty a služby v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele.
5. V případě, neuvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, bude na něj v rámci smluvního vztahu pohlíženo jako na spotřebitele a uplatní se dále také ujednání stanovená zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
6. Poskytovatelka si vyhrazuje právo, že služby jí prezentované nemusí být vždy dostupné.
II. Objednávka a uzavření smlouvy
1. Webové stránky Poskytovatelky obsahují seznam a popis nabízených služeb a produktů včetně uvedení cen jednotlivých služeb a produktů.
2. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu na webové stránce, která ho následně přesměruje na objednávkový formulář, který zákazník vyplní. V průběhu tvorby objednávky může zákazník až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ objednávku dokončí. Před stiskem
tlačítka musí zákazník ještě potvrdit seznámení se a souhlas s těmito podmínkami, v opačném případě nebude možné objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace
odeslány přímo Poskytovatelce.
3. Poskytovatelka neprodleně po obdržení objednávky zákazníkovi potvrdí přijetí objednávky zprávou, a to na emailovou adresu zákazníka, kterou zadal v objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném
ke dni objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást smlouvy. Potvrzením objednávky dochází k uzavření smlouvy mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, čímž zákazníkovi vzniká závazek k zaplacení ceny za produkt či službu a Poskytovatelce vzniká závazek dodat daný produkt či službu.
4. V některých případech umožňuje Poskytovatelka na nákup produktů či služeb využít slevu. Pro
poskytnutí slevy je třeba, aby zákazník v rámci návrhu objednávky vyplnil údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiní, bude mu produkt či služba poskytnuta se slevou
5. Poskytovatelka není povinna přijmout objednávku a uzavřít kupní smlouvu. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelky či tyto obchodní podmínky.
6. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, smlouva se od počátku ruší. V případě, pokud zákazník již uhradil částečnou platbu na kupní cenu, vrátí ji Poskytovatelka do týdne od zrušení smlouvy, a to na účet, ze kterého byla částečná úhrada učiněna, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
7. Aby mohl zákazník čerpat některé služby a produkty, vytvoří Poskytovatelka za tímto účelem pro zákazníka jeho uživatelský účet. Zákazník je povinen dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému členskému účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám. Zákazník se dále zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé
8. Zákazník bere na vědomí, že v případě zakoupení produktů nebo služeb (online kurzů, terapií, e-booků a některých vzdělávacích akcí) Poskytovatelka bezprostředně po uzavření smlouvy poskytne zákazníkovi část či celé plnění (způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění), v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je potom u těchto produktů a služeb vyloučeno užití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých online kurzů, e-booků a vzdělávacích akcí s poskytováním plnění a možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy, bude-li delší než uvedených 14 dnů. Toto ujednání se neuplatní, je-li předmětem objednávky zboží.
9. Poskytovatelka je oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelky zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.
10. Zákazník bere dále výslovně na vědomí, že v případě, je-li součástí ceny nebo produktu osobní či online konzultace, je možné nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů před touto událostí požádat o změnu termínu. Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného produktu či služby. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky.
III. Cena a platební podmínky
1. Cena je vždy uvedena v rámci webu, v návrhu objednávky a samozřejmě ve smlouvě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou na webu a cenou uvedenou v návrhu objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve smlouvě.
2. Veškeré produkty či služby jsou plněny online, bez využití dopravy. V objednávce tedy není uvedena cena za dopravu či možnosti dopravy zdarma, jelikož doručení produktů či služeb probíhá elektronicky.
3. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby či produktu a způsoby její úhrady (bezhotovostním převodem, kdy se stanovuje lhůta splatnosti 14 dnů). Výslovně upozorňujeme, že v případě vzdělávací akce či konzultace s pevným startem musí být cena uhrazena nejpozději 2 dny před konáním takovéto události.
4. Celková cena je uvedena včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Poskytovatelka není plátcem DPH.
5. Vlastnické právo ke službám či produktům na zákazníka přechází až poté, co zaplatí celkovou cenu. V případě platby bankovním převodem je celková cena zaplacena připsáním na účet Poskytovatelky. Zákazník získává přístup ke službám či produktům po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu služby či produktu stanoveno jinak.
6. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatelka zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.
IV. Dodací podmínky
1. Při koupi e-booku či videa bude digitální obsah ve formátu pdf, mp4 nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na email, který zákazník uvedl v objednávce, jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Obvyklá lhůta pro dodání e-booku činí 3 dny po zaplacení. Maximální lhůta pro dodání činí 30 dnů.
2. Při koupi on-line kurzu bude zákazníkovi po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na email, který uvedl zákazník v objednávce, zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu. V případě, bude-li kurz šířen jiným způsobem než prostřednictvím členské sekce, budou zákazníkovi zaslány přístupové údaje k jiné platformě, jejímž prostřednictvím bude kurz dostupný. V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdrží účastníci po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude digitální obsah (online kurz) dodán zpřístupněním členské sekce či v rámci jiné platformy, a to obvykle ve lhůtě tří dnů po zaplacení (maximálně ve lhůtě 30 dní od zaplacení), není-li stanoven den spuštění kurzu. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce online kurzu.
3. Vzdělávací akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. Poskytovatelka oprávněna změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí, místo konání. To vše se uplatní, koná-li se vzdělávací akce online (např. streamované přednášky apod.) či fyzicky (semináře apod.). Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Poskytovatelkou. Poskytovatelka si vyhrazuje právo zrušit vzdělávací akci při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci.
4. Terapie bude dodána v den a čas na online platformě, na kterých se vzájemně domluví zákazník a Poskytovatelka. Dohoda probíhá zpravidla pomocí e-mailových zpráv.
5. Poskytovatelka si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z účasti v online kurzu či vzdělávací akci či z facebookové skupiny podporující online kurz či vzdělávací akci či jiný produkt poskytovatelky, pokud zákazník narušuje průběh takovéto akce (např. nevhodným chováním, urážením ostatních účastníků apod.). V případě vyloučení nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny.
V. Reklamační podmínky
1. Je-li zakoupeným produktem služba (online kurz, e-book, vzdělávací akce, terapie), Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou či pokud je dodaná služba technicky nedostupná či chybí-li její část. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatelky emailem či písemně na adrese Poskytovatelky bezodkladně po jejím zjištění (viz identifikační údaje výše). V rámci reklamace Poskytovatelka potom bezodkladně poskytne bezvadné plnění v souladu s objednávkou, či přiměřenou slevu z ceny.
2. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad má zákazník právo požadovat výměnu produktu za nový, umožňuje-li to charakter produktu, anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady může zákazník požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový.
3. V případě, že vadu si způsibl zákazník sám, práva z vadného plnění mu nenáleží.
4. Při uplatnění reklamace zákazníkovi bude vystaveno písemné potvrzení, ve kterém
bude uvedeno:
A. datum, kdy reklamaci uplatnil;
B. co je obsahem reklamace;
C. jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje;
D. kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
5. Nedohodne-li se zákazník s Poskytovatelkou na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace budou vady odstraněny a zákazník obdrží informaci o vyřízení reklamace na jím uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, může zákazník odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
6. O vyřízení reklamace bude zákazník informován e-mailem a obdrží potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží mu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je zákazník povinnen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za
dopravu.
7. V případě, že je zákazník podnikatel, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do pěti dnů od převzetí.
8. V případě, že je zákazník spotřebitel, má právo uplatnit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.
VI. Odstoupení od smlouvy
1. K odstoupení od smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi zákazníkem a Poskytovatelkou od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
2. V případě, že je zákazník spotřebitel, tedy osoba kupující služby či produkty nad rámec své podnikatelské činnosti, má v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě, že jsme uzavřeli smlouvu, na základě které bude Poskytovatelka dodávat zákazníkovi služby či produkty pravidelně a opakovaně, začíná tato lhůta běžet dnem dodání první dodávky.
3. Zákazník bere na vědomí, že v případě zakoupení produktů nebo služeb (online kurzů, terapií, e-booků a některých vzdělávacích akcí) Poskytovatelka bezprostředně po uzavření smlouvy poskytne zákazníkovi část či celé plnění (způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění), v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je potom u těchto produktů a služeb vyloučeno užití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých online kurzů, e-booků a vzdělávacích akcí s poskytováním plnění a možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy, bude-li delší než uvedených 14 dnů.
4. Zákazník může odstoupit od smlouvy jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu či dopisu na adresy Poskytovatelky uvedené výše u identifikačních údajů).

5. V případě odstoupení od smlouvy bude zákazníkovi cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od smlouvy. Pokud se jedná o služby či produkty, k jejichž plnění se zákazníkovi zpřístupní obsah v členské sekci, do níž se přihlašuje pomocí vygenerovaných přístupových údajů, Poskytovatelka tyto přihlašovací údaje zneplatní zároveň s navrácením ceny na účet zákazníkovi.

6. Poskytovatelka je oprávněna odstoupit od smlouvy kdykoliv předtím, než zákazníkovi dodá službu či produkt, pokud existují objektivní důvody, proč není možné služby či produkty dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze produktů či služeb).
Poskytovatelka také může od smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že zákazník uvedl v objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že zákazník nakupuje služby či produkty v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je podnikatelka oprávněna od smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
VII. Ověřování referencí na webu Poskytovatelky
1. Na webu Poskytovatelky se vyskytují reference v sekci „reference“ či u popisu jednotlivých produktů a služeb. Tyto reference slouží potenciálním zákazníkům pro rozhodnutí, zda zakoupit služby či produkty u Poskytovatelky.
2. Poskytovatelka kontroluje před zveřejněním reference na webu, zda je skutečně od konkrétního zákazníka, který si objednal danou službu či produkt. Tato kontrola probíhá e-mailovou komunikací s dotyčným zákazníkem. Výzvu s možností napsat referenci obdrží zákazník s určitým časovým odstupem po nabytí služby či produktu (minimálně se jedná o 3 dny) v e-mailu od Poskytovatelky. Součástí e-mailu je i dotaz, zda může Poskytovatelka zveřejnit referenci se jménem a fotografií zákazníka. Zákazník má právo své plné jméno či fotografii odmítnout zveřejnit.
3. Zákazník má právo referenci po zakoupení služby či produktu neposkytnout. Poskytovatelka na zákazníka nijak netlačí (např. posláním dalšího e-mailu s prosbou o poskytunutí reference), aby referenci poskytl. Na webu Poskytovatelky jsou uvedené pouze reference od zákazníků, kteří se rozhodli dobrovolně svůj názor na službu či produkt Poskytovatelky uvést.
4. Poskytovatelka si osobuje právo nezveřejnit reference, které jsou vulgární.
4. Poskytovatelka se zavazuje, že žádné jí zveřejněné reference nejsou sponzorovány či získány u třetích stran.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Poskytovatelka poskytuje službu v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služby. Poskytovatelka v žádném případě neodpovídá za to, že po využití jí poskytované služby získá zákazník finanční prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky, které závisí zčásti nebo výhradně na aktivitě ze strany zákazníka nebo třetích osob či z důvodů vyšší moci.
2. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k službám, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelky či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.
3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.
4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.
5. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v příslušných sekcích webu.
6. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 1. 1. 2023
Mgr. Jolana Kubieńová